Ateliér práva, s.r.o.

IČ0 36 62 438, se sídlem Revoluční 1963/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

Výňatek z obchodních podmínek společnosti Ateliér práva, s.r.o.:

Čl. XVIII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel chrání osobní údaje návštěvníků internetových stránek a zákazníků před jejich zneužitím.
 2. Vyplněním objednávkového či jiného registračního formuláře jako zákazník vyslovujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů provozovatelem jako správcem osobních údajů.
 3. Provozovatel prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje slouží pouze pro komunikaci se zákazníky a pro obchodní a marketingové účely provozovatele.
 4. Provozovatel nesbírá žádné osobní údaje s výjimkou těch, které mu jsou dobrovolně poskytnuty a těch, které je ze zákona povinen či oprávněn archivovat.
 5. S provozovateli poskytnutými informacemi bude zacházeno pouze v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Provozovateli poskytnuté informace nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí straně.
 6. Provozovatel zpracovává následující osobní údaje, jsou-li mu poskytnuty – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, kontaktní údaje – telefonní spojení, e-mail.
 7. Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů.
 8. Poskytnutí osobních údajů osob, které s provozovatelem hodlají uzavřít smluvní vztah v rozsahu žádaném provozovatelem je dobrovolné, nicméně ze strany provozovatele je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu.
 9. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete provozovateli jakožto správci osobních údajů na dobu 10 (deset) let ode dne poslední aktualizace Vašich údajů nebo do doby zrušení Vašeho uživatelského profilu na webovém portálu na základě Vaší žádosti, máte-li tento uživatelský profil zřízen a nastane-li tato skutečnost (zrušení profilu) dříve.
 10. Jako zákazník jste oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů vůči provozovateli kdykoli odvolat, a to formou e-mailu či písemného oznámení na některou z kontaktních adres uvedených na webové stránce provozovatele.
 11. Požádá-li subjekt údajů provozovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, s kterým má provozovatel uzavřenu smlouvu v souladu s § 6 zákona o ochraně osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav.
 12. Účelem zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů na základě tohoto souhlasu je kromě účelů uvedených výše i evidenční účel, nabízení obchodu a služeb ze strany provozovatele, a to i elektronickými prostředky.
 13. Vaše emailová adresa může být zpřístupněna zpracovateli Rocket Science Group, LLC v USA, který provozuje službu MailChimp (http://mailchimp.com/legal/terms/), která slouží k rozesílání elektronické pošty jménem provozovatele v souladu s těmito podmínkami.

Více také v našich obchodních podmínkách zde.

Anketa

Líbí se vám stránka?

Zobrazit výsledek

Nahrávání ... Nahrávání ...