Zásady zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci a návštěvníci našich webových stránek,

seznamte se prosím se zásadami zpracování osobních údajů a právy, která Vám náleží zejména v souvislosti s evropským Nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

 

1. Správce osobních údajů

Provozovatelem webových stránek www.atelierprava.cz a poskytovatelem všech souvisejících služeb a autorských produktů (seminářů, workshopů, ebooků, atd.) je společnost:

Ateliér práva, s.r.o.

IČ: 03662438, se sídlem Revoluční 1963/6, 110 00  Praha 1

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 235953

(dále jen „Správce“)

Kontaktní e-mail: kurzy@atelierprava.cz

 

2. Bezpečnost

Vážíme si Vaší důvěry a s Vašimi osobními údaji nakládáme tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost při všech zpracovatelských operacích. Pro ochranu Vašich dat jsme přijali několik technických a organizačních opatření, abychom Vaše osobní údaje co nejlépe ochránili proti jakékoliv manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

 

3. Právo na informace

Pokud budete mít zájem vědět, zda a jaké osobní údaje o Vás mám zaznamenané, požádejte nás o to elektronickou formou na adrese kurzy@atelierprava.cz. Na výše uvedené adrese můžete podávat vedle žádostí i podněty nebo stížnosti. Pokud byste zjistili, že o Vás mám zaznamenané informace, které nejsou správné (například neaktuální adresa), na Vaši žádost bezodkladně informaci opravíme. Více se dozvíte v článku 8 těchto zásad.

 

4. Osobní údaje a účel zpracování

Osobní údaje zpracováváme pokud možno v co nejmenším možném rozsahu, který je potřeba.

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s naší společností dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku našich služeb či produktů a bez některých údajů nedokážeme požadovanou dodávku poskytnout. Níže uvedené osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

a) Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje (jméno, příjmení, případně IČ a DIČ, bydliště či místo podnikání), e-mail, telefon, případně kontaktní adresu nezbytně potřebujeme k uzavření či plnění smlouvy (např. mimo jiné za účelem jednání o smlouvě, zaslání daňového dokladu, zaslání přístupů do online kurzu, zaslání organizačních informací ohledně konaného kurzu, dodání e-booku či jiného produktu).

b) Organizace seminářů a webinářů
Vaši e-mailovou adresu a případně i telefonní číslo potřebujeme k zajištění organizace našich seminářů či webinářů a poskytnutí přístupu ke všem elektronickým produktům a službám.

c) Vedení účetnictví
Pokud si objednáte některý z našich produktů či služeb, potřebujeme Vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

d) Obchodní sdělení prostřednictvím newsletteru
Vaše osobní údaje (e-mail, případně jméno a příjmení, pokud takové údaje z názvu Vašeho emailu vyplývají) a informaci, zda jste náš email otevřeli, využíváme za účelem přímého marketingu – tedy za účelem zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Obchodní sdělení Vám posíláme v případě, že jste si objednali některých z našich produktů či služeb (máme tak oprávněný zájem Vám obchodní sdělení posílat) nebo jste nám k tomu udělali souhlas. V obou případech máte možnost se z odběru newsletteru odhlásit.

Další účely

Nevyužíváme žádné pokročilé behaviorální marketingové nástroje pro sledování našich zákazníků. Vážíme si Vaší důvěry a respektujeme Vaše soukromí.

 

5. Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších pěti (5) let po zániku posledního smluvního vztahu, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou osobních údajů, které jsme povinni zpracovávat dle právních předpisů i nadále).

 

6. Komu osobní údaje poskytujeme nebo předáváme a kdo k nim má přístup

Osobní údaje předáváme státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv naší společnosti.

Zpracováním osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele. Většinu zpracovatelských operací však zvládáme sami. K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškolení v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří jsou specialisty ve svém oboru a jejichž způsob zpracování je v souladu s GDPR.

Jedná se o tyto poskytovatele platforem a služeb, případně o tyto nástroje:

Poskytovatel hostingu: INTERNET CZ, a.s. (www.forpsi.cz)

Webový nástroje, díky kterému jsme vyrobili a provozujeme naše webové stránky: WORDPRESS

Nástroj pro hromadné posílání obchodních sdělení: Mailchimp

Poskytovatel služby pro vystavování faktur www.iucto.cz: Direct Accounting, s.r.o.

Dále využíváme služeb našeho účetního a daňového poradce a IT specialisty, přičemž všechny tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí na základě uzavřeného smluvního vztahu.

Je možné, že v budoucnu využijeme další aplikace či zpracovatele za účelem usnadnění a zkvalitnění zpracování. Pokud se tak stane, můžete si být jisti, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru vysoké nároky v oblasti zabezpečení a kvality zpracování.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

7. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů

Dle GDPR máte celou řadu práv v oblasti ochrany Vašich osobních údajů. Budete-li chtít jakékoliv své právo využít, neváhejte nás kontaktovat na emailu kurzy@atelierprava.cz.

Máte právo na informace. Tyto informace Vám poskytujeme zejména prostřednictvím těchto zásad. Můžeme nás prostřednictvím emailové zprávy zaslané na email kurzy@atelierprava.cz požádat a my Vám ve lhůtě nejpozději do 30 dnů sdělíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a jaký je účel tohoto zpracování.

Pokud byste došli k závěru, že Vaše osobní údaje jsou neaktuální či neúplné, máte právo požádat o jejich doplnění či změnu.

Pokud byste nabyli dojmu, že zpracováváme Vaše údaje nepřesně, máte právo požádat nás o omezení zpracování.

Pokud byste nabyli přesvědčení, že zpracování provádíme nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, poněvadž máte zájem třeba některé služby i nadále čerpat, můžete vznést námitku proti zpracování, můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. Například když se odhlásíte z odběru newsletteru, tak tím sice omezíte účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení, ale nadále zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely organizace semináře, na který jste se přihlásili.

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup k informacím, jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. K tomu potřebujeme 30 dní.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to budete přát, vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému a zajistíme výmaz i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme však vázáni zákonnou povinností (např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat elektronickou poštou.

V případě, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovat. Námitce proti zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit tím, že nám napíšete email, že si nepřejete zasílat obchodní sdělení.

 

8. Informování o zásadách

O zásadách Vás informujeme vždy, když nám poskytujete některé osobní údaje (například při objednání semináře), toto poučení a další informace jsou veřejně dostupné na našich internetových stránkách: http://atelierprava.cz/podminky-zpracovani-osobnich-udaju/.

 

9. Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit Vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

 

Těšíme se na další spolupráci,

Ateliér práva, s.r.o.

Anketa

Líbí se vám stránka?

Zobrazit výsledek

Nahrávání ... Nahrávání ...