Vážený zákazníku,

tyto obchodní podmínky jsou psány tak, že jste v nich přímo jako zákazník oslovován, a to proto, aby pro Vás obchodní podmínky byly co nejvíce srozumitelné.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ateliér práva, s.r.o., IČ0036 62 438 ,

se sídlem Revoluční 1963/6, Nové Město, 110 00 Praha 1,

pro on-line prodej a poskytování vzdělávacích produktů prostřednictvím webového portálu www.atelierprava.cz

(dále také jen „webový portál“)

Čl. I.

Základní ustanovení a pojmy

 1. Provozovatelem webového portálu www.atelierprava.cz je obchodní společnost Ateliér práva, s.r.o., IČ0 036 62 438, se sídlem Revoluční 1963/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, která je zapsána u Městského soudu v Praze vložka C, pod spisovou značkou 235953 (dále jen „provozovatel“ nebo také „poskytovatel“).

Kontaktní údaje na provozovatele jsou:

kurzy@atelierprava.cz, tel.: +420 723 472 582,

Adresa pro doručování:

Ateliér práva, s.r.o.

Revoluční 1963/6,

110 00   Praha 1 – Nové Město

 1. Provozovatel je obchodní společností s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Provozovatel podniká zejména v oboru činnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti..
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Vámi jako zákazníkem (dále také jen „zákazník“) a mezi provozovatelem vzniklé v souvislosti s Vaší objednávkou vzdělávacího produktu na webovém portálu.
 3. Vzdělávacím produktem se rozumí vzdělávací kurz, který jako zákazník objednáváte elektronicky na webovém portálu atelieprava.cz (dále jen „vzdělávací kurz“). Na webovém portálu můžete objednat tyto formy vzdělávacích kurzů:                                                                                                        
  1. Živé školení pořádané za přítomnosti lektora a účastníků ve sjednaném čase a na sjednaném místě mimo online prostředí (dále jen „Živé školení“); nebo
  2. Online školení realizované v online prostředí (dále jen „online školení“), které zahrnuje dva druhy online školení:
   1. Webinář – webinářem se rozumí online školení, které je pro Vás jako zákazníka přístupné na oznámené adrese na základě přihlašovacích údajů odeslaných Vámna email uvedený ve Vaší objednávce (dále jen „Webinář“); Webinář probíhá online za účasti lektora a účastníků ve sjednaném čase v online místnosti;
   2. E-learning – e-learningem se rozumí online školení, které je pro Vás jako zákazníka přístupné na webovém portálu www.atelierprava.cz na základě přihlašovacích údajů odeslaných na email uvedený ve Vaší objednávce (dále jen„E-learning“). Nezbytnou podmínkou pro úspěšné objednání E-learningu a pro získání přístupu k E-learningu po zaplacení ceny za E-learning je Vaše registrace na webovém portálu dle čl. XV. těchto obchodních podmínek.
 4. Jako zákazník zašlete provozovateli závaznou objednávku konkrétního vzdělávacího produktu prostřednictvím on-line formuláře dostupného na webovém portálu. Odesláním závazné objednávky jako zákazník potvrzujete, že souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.
 5. Smlouva o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů vzniká odesláním závazné objednávky a přijetím objednávky provozovatelem. Uzavření smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů Vám provozovatel bez zbytečného odkladu potvrdí informativním emailem na email, který jste jako zákazník zadal v objednávce.
 6. Smlouvou o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů se provozovatel zavazuje poskytnout Vám vybraný vzdělávací kurz a Vy se zavazujete uhradit za vybraný vzdělávací kurz stanovenou cenu řádně a včas.
 7. Účast na objednaném vzdělávacím kurzu Vám bude umožněna pouze v případě, že byla z Vaší strany řádně a včas uhrazena cena za vzdělávací kurzv plné výši, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak.

Jak již víte, každý vzdělávací kurz má určenou vlastní formu, a to buď: Živé školení, Webinář nebo E-learning. Konkrétní vzdělávací kurz může být vypsán ve více formách a tyto formy mohou být různě kombinovány. Důvodem kombinování více forem je zajištění většího přínosu z objednaného kurzu pro účastníky kurzů.

Předmětem smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů uzavřené mezi provozovatelem a Vámi jako zákazníkem je v návaznosti na formu vzdělávacího kurzu poskytnutí buď Živého školení, Webináře nebo E-learningu, případně poskytnutí kombinace těchto forem.

 1. Za spotřebitele jste považován tehdy, pokud jako člověk při uzavírání smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů či jiném jednání s provozovatelem jednáte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Při uzavírání smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů jste jako zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uvedené údaje jsou provozovatelem považovány za správné.

Čl. II.

Právní upozornění ohledně užití informací

 1. Informace obsažené na webovém portálu a informace získané absolvováním vzdělávacích kurzů (dále jen „informace“) nejsou právní službou a společnost Ateliér práva, s.r.o. není advokátní kanceláří, nýbrž je vzdělávací společností. Máte-li konkrétní právní problém, obraťte se prosím na Vašeho advokáta. Každý právní případ musí být vždy individuálně posouzen a toto posouzení nikdy nemůže být nahrazeno absolvováním jakýchkoliv vzdělávacích kurzů, a to ani v rámci jejich diskuzních částí. Seznam advokátů naleznete na internetových stránkách provozovaných Českou advokátní komorou cak.cz. Dbejte prosím důsledně tohoto upozornění.
 2. Informace jsou poskytovány v základní úrovni a jsou určeny výhradně k zájmovému vzdělávání, k získání obecných vědomostí o daných tématech a ke zvýšení právního povědomí. Informace jsou poskytovány odborníky z oblasti práva a dalších oborů. Studium a absolvování vzdělávacích kurzů nikdy nemůže plně nahradit vzdělávací programy právního zaměření realizované na státních či soukromých školách, které se řídí školským zákonem. Máte-li zájem o hlubší studium práva, doporučujeme Vám přihlásit se na vysokou školu s právním zaměřením.
 3. Informace jsou zjednodušeny, a to z toho důvodu, aby pro Vás byly srozumitelnější. Chcete-li více proniknout do dané problematiky, doporučujeme Vám ke studiu zákony a odbornou literaturu, které získáte v knihkupectví každé právnické fakulty s působností na území České republiky. Zákony jsou rovněž pro každého dostupné ve Sbírce zákonů České republiky.
 4. Provozovatel neodpovídá za rizika a nenese odpovědnost za škodu, které zákazníkovi vzniknou v důsledku použití informací získaných z webového portálu nebo díky účasti na vzdělávacím kurzu. Provozovatel znovu upozorňuje, že řeší-li účastník kurzu konkrétní právní problém, vždy by měl jeho právní řešení svěřit do rukou odborníka, který je oprávněn poskytovat na území České republiky právní služby.

Čl. III.

Přihlášení na Webinář či Živé školení

 1. Jako zákazník se závazně přihlašujete na vybraný Webinář či Živé školení odesláním objednávky týkající se Vámi vybraného vzdělávacího kurzu. Veškeré údaje v objednávkovém formuláři jste povinni uvádět správně a pravdivě. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou provozovatelem považovány za správné.
 2. Před odesláním objednávkového formuláře Vám je umožněno zkontrolovat a měnit vložené údaje.
 3. Smlouva o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů vzniká odesláním závazné objednávky a přijetím objednávky provozovatelem. Uzavření smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů Vám provozovatel bez zbytečného odkladu potvrdí informativním emailem na email, který jste jako zákazník uvedl v objednávkovém formuláři.
 4. Provozovatel bude ohledně koupě Webináře či Živého školení s Vámi komunikovat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy uvedené Vámi v objednávkovém formuláři (dále jen „e-mailová adresa zákazníka“), případně rovněž telefonicky na telefonní číslo Vámi uvedené v objednávkovém formuláři.
 5. Neuhradíte-li cenu za vzdělávací kurz v průběhu procesu dokončení objednávky prostřednictvím platební brány GO PAY, bude Vám provozovatelem spolu s potvrzujícím informativním e-mailem zaslána zálohová faktura.
 6. Zákazníci budou na Webinář či Živé školení zařazeni v pořadí, ve kterém byla na bankovní účet provozovatele řádně a včas připsána příslušná cena za závazně objednaný vzdělávací kurz.
 7. Pokud nebude možné z důvodu naplněné kapacity Vaši přihlášku přijmout a na Webinář či Živé školení Vás zařadit, provozovatel Vás o této skutečnosti vyrozumí nejpozději do 3 dnů od učinění objednávky. Pokud to bude možné, nabídne Vám provozovatel náhradní termín Webináře či Živého školení, v případě přijetí platby Vám bude platba bezodkladně vrácena.
 8. Jako zákazník berete na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů včetně obchodních podmínek.

Čl. IV.

Uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran

 1. Smlouva o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů vzniká odesláním závazné objednávky a přijetím objednávky provozovatelem. Uzavření smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů Vám provozovatel bez zbytečného odkladu potvrdí informativním emailem na email, který jste jako zákazník zadal v objednávce.
 2. Provozovatel zašle na základě objednávky na Váš email potvrzení objednávky a zálohovou fakturu na zaplacení ceny vzdělávacích služeb s uvedením platebních údajů provozovatele, pokud jste neuhradil cenu prostřednictvím platební brány GO PAY.
 3. Jako zákazník souhlasíte s použitím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran. Náklady vzniklé Vám jako zákazníkovi při použití těchto komunikačních prostředků v souvislosti s objednávkou a s uzavřením smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Čl. V.

Webinář

 1. Webinář je vzdělávací kurz poskytovaný provozovatelem online přes internet prostřednictvím dálkového přístupu do webové aplikace s názvem WizIQ.
 2. Předmětem smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů uzavřené mezi provozovatelem a Vámi jako zákazníkem (dále také je „účastníkem“), která se týká Webináře, je umožnění online přístupu k Webináři organizovanému provozovatelem. Provozovatel se zavazuje Vám po řádné a včasné úhradě sjednané ceny umožnit účast na Webináři, jehož obsahem budouinformace v souladu s anotací příslušného Webináře, a to v dohodnutém čase a dle dalších sjednaných podmínek. Vy jako zákazník se odesláním objednávky zavazujete provozovateli uhradit cenu uvedenou u konkrétního Webináře.
 3. U každého z nabízených Webinářů jsou na webových stránkách provozovatele uvedeny zejména tyto informace: datum konání, stanovení začátku konání Webináře určením konkrétní hodiny, délka trvání Webináře určená počtem minut, název tématu, obsah Webináře, jméno a příjmení lektora,cena Webináře a maximální počet účastníků Webináře.
 4. Webinář můžete objednat tak, že na stránce konkrétního vzdělávacího produktu kliknete na tlačítko KOUPIT. Vyplňte prosím všechny údaje řádně a úplně. Před odesláním objednávky zkontrolujte, zda jste zvolili Vámi požadovaný vzdělávací kurz i termín vzdělávacího kurzu. Zvolte prosím požadovaný druh platby vzdělávacího kurzu. Vzdělávací kurz můžete uhradit bankovním převodem na základě zálohové faktury, kterou obdržíte od provozovatele po odeslání objednávky, nebo online prostřednictvím platební brány GO PAY v průběhu procesu dokončení objednávky.
 5. Po úspěšném odeslání objednávky Webináře obdržíte na Váš e-mail potvrzení o přijetí objednávky. V emailu potvrzujícím přijetí Vaší objednávky naleznete zejména tyto údaje: a) název vzdělávacího kurzu, b) cena vzdělávacího kurzu, c) termín konání,d) forma konání, d) zvolená platební metoda, e) číslo objednávky, f) Vaše fakturační údaje, g) Vaše kontaktní údaje – email, případně i telefonní číslo. Pokud jste neuhradili platbu online prostřednictvím platební brány GO PAY, v emailu rovněž obdržíte zálohovou fakturu, kterou prosím uhraďte ve stanovené lhůtě splatnosti, nikoliv však později než 3 (tři) pracovní dny před konáním kurzu. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky v plné výši na bankovní účet provozovatele uvedený v zálohové faktuře. Okamžikem uhrazení fakturované částky dle zálohové faktury v plné výši řádně a včas je Vaše účast na vzdělávacím kurzu závazně rezervována a může být zrušena pouze z důvodu zrušení daného konkrétního vzdělávacího kurzu v souladu s odstavcem 14. tohoto článku těchto obchodních podmínek.
 6. V případě, že uhradíte fakturovanou částku dle zálohové faktury v plné výši, avšak později než ve stanovené lhůtě splatnosti anebo méně než 3 (tři) pracovní dny přede dnem konání kurzu, nevznikne Vám nárok na rezervaci Vaší účasti na Webináři ani nárok na účast na Webináři.

Daného Webináře se můžete přesto zúčastnit, avšak pouze po předchozí dohodě s provozovatelem. Pokud se s provozovatelem nedohodnete na tom, že seWebinářezúčastníte, je provozovatel povinen vrátit Vám částku, kterou jste za účelem účasti na Webináři uhradili, a to do sedmi (7) dnů ode dne konání daného Webináře na bankovní účet, ze kterého jste částku uhradili.

 1. V případě, že neuhradíte fakturovanou částku v plné výši dle zálohové faktury ve stanovené lhůtě splatnosti, nejpozději však 3 (tři) pracovní dny přede dnem konáníWebináře, nevznikne Vám nárok na rezervaci Vaší účasti na Webináři ani nárok na účast naWebináři, pokud se s provozovatelem nedohodnete jinak.
 2. Řádná faktura Vám bude předána do deseti (10) pracovních dnů ode dne konání Webináře.
 3. Webinář má omezenou účast pro 10 účastníků kurzu. Pokud je kurz naplněn, tlačítko KOUPIT na stránce konkrétního vzdělávacího produktu je nefunkční a tedy se nelze již přihlásit.
 4. Po řádné a včasné úhradě obdržítena Váš email instrukce (dále jen „instruktážní email“), na základě kterých je třeba se přihlásit do speciálního webového rozhraní pro sledování Webináře (také jen „virtuální místnost“). Jako účastník kurzu máte možnost sledovat prezentaci, video a poslouchat hlas lektora, se kterým mátevzhledem k počtu účastníků omezenou možnost komunikovat prostřednictvím on-line chatu. Máte-li konkrétní dotaz, máte příležitost jej poslat předem na emailovou adresu kurzy@atelierprava.cz, a to nejpozději sedm (7) dnů před konáním kurzu. Je na uvážení lektora, které dotazy vybere a odpoví na ně. On-line chat slouží rovněž k ověření technického spojení, kdy Vás lektor může vyzvat dotazem k napsání slov ANO nebo NE, zda jej vidíte a slyšíte. Pokud byste měli problém s připojením, kontaktujte prosím technickou podporu, na níž naleznete kontakt v emailu s přihlašovacími údaji.
 5. Jako zákazníci nejste oprávněni Webinář nahrávat a šířit jeho obsah. Z Webináře se nepořizuje videozáznam, který by byl zasílán účastníkům po jeho skončení, předmětem smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktůtedy není poskytnutí videozáznamu Webináře ani jiného digitálního obsahu zákazníkovi.
 6. Lektor Vám může po skončení Webináře poslat na Váš email jako bonus shrnutí důležitých informací, které jste se dozvěděli na Webináři. Na získání tohoto bonusu není právní nárok a zaslání bonusu je vždy v kompetenci lektora. Zaslané informace nejsou právním manuálem, ani poskytnutou radou.
 7. Lektor Webináře odpovídá za obsahovou náplň a dodržení časového rámce Webináře.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jím pořádaný Webinář z níže uvedených důvodů:                     
  1. nenaplnění kapacity minimálního počtu účastníků Webináře (minimální počet účastníků uvede provozovatel v rámci informací o každém Webináři na konkrétní stránce vzdělávacího produktu);
  2. překážky na straně provozovatele technické povahy;
  3. překážky na straně lektora Webináře spočívající v pracovní neschopnosti lektora či jiném závažném důvodu neumožňujícím účast lektora na příslušném Webináři.
 9. V případě zrušení Webináře dle předchozího odstavce tohoto článku Vám případně již uhrazená cena bude vrácena, případně Vám bude nabídnut jiný termín Webináře či jiný vzdělávací kurz. O zrušení Webináře budete informováni nejpozději 48 hodin před konáním Webináře.

Čl. VI.

Přístup k webináři

 1. Po řádném a včasném uhrazení ceny za konkrétní Webinář Vám zašle provozovatel na Váš e-mail přístupové údaje k Vámi zvolenému Webináři a veškeré další informace potřebné pro řádné spuštění Webináře.
 2. Provozovatel je povinen poskytnout Vám přístupové údaje alespoň 24 hodin před konáním Webináře.
 3. Poskytnuté údaje jste oprávněni použít pouze k vlastnímu přihlášení do Webináře. Do Webináře jste povinni přihlásit se pod Vaším skutečným jménem a příjmením.Tímto se zavazujete, že poskytnuté údaje neposkytnete třetím osobám s výjimkou, kdy nahlásíte nejpozději 48 hodin před konáním Webináře poskytovateli náhradníka a sdělíte poskytovateli jméno a příjmení tohoto náhradníka. Náhradník je povinen se do Webináře přihlásit pod svým skutečným jménem a příjmením.
 4. Pro bezproblémový přístup k Webináři musí být z Vaší strany splněny tyto technické požadavky:
  1. rychlost připojení k internetu alespoň 1Mb/s, důležitá je i nízká odezva spojení;
  2. webový prohlížeč Internet Explorer 11/10, Firefow 43, nebo Chrome 47;
  3. Adobe Flash Player (verze 20) – zdarma ke stažení na http://get.adobe.com/cz/flashplayer/;
  4. Desktopová verze aplikace http://www.wiziq.com/desktop/ – poskytuje větší spolehlivost systému – nezávislost na webovém prohlížeči.
 5. Máte-li zájem se k Webináři přihlásit z chytrého telefonu či tabletu, veškeré informace potřebné k přihlášení obdržíte automaticky v instruktážním emailu, který obdržíte před konáním Webináře.
 6. Je nezbytné, abyste si dostatečně předem před konáním Webináře prostudovali manuál, který Vám poskytovatel zaslal v instruktážním emailu a abyste si dostatečně předem ověřili, zda Vám připojení funguje. Rovněž je nezbytné, abyste si ověřili splnění technických požadavků Vašeho počítače, chytrého telefonu či tabletu, aby případné technické nedostatky nezdržovali lektora a ostatní uživatele v průběhu konání Webináře. Virtuální místnost je vždy otevřená minimálně 30 minut před zahájením Webináře. Ve virtuální místnosti buďte prosím alespoň 30 minut předem, abyste si ověřili, že Vám vše správně funguje. V případě, že nejste schopni se připojit do virtuální místnosti, kontaktujte technickou podporu. Je-li linka pro spojení s technickou podporou obsazena, pošlete provozovateli email na adresu kurzy@atelierprava.cza pracovník technické podpory se s Vámi bezodkladně spojí. Nevyužijete-li technické podpory a Webinář začne bez Vaší účasti, není tento nedostatek důvodem pro reklamaci a vrácení peněz. Prokážete-li, že jste se pokoušeli s technickou podporou bezúspěšně spojit a z vážného důvodu, který byl na straně poskytovatele, jste se Webináře nemohli zúčastnit, poskytovatel Vám vrátí peníze, nebo se s ním můžete domluvit tom, že se zúčastníte Webináře v jiném budoucím termínu. Volba z těchto dvou možností je na Vás, o zvolené možnosti provozovatele bez zbytečného odkladu informujte na e-mailové adrese kurzy@atelierprava.cz.

Čl. VII.

Živé školení

 1. Živé školení je vzdělávací kurz poskytovaný provozovatelem nikoliv přes internet, nýbrž standardní formou, kterou se rozumí účast na Živém školení v dohodnutém městě, v dohodnutém termínu a v dohodnutém čase. Termín, čas a město konání Živého školení jsou vždy uvedeny ihned v úvodu stránky konkrétního Živého školení. Živé školení může mít vypsáno více termínů i více měst konání. Výběr města, termínu a času konání je na Vaší volbě při objednávání Živého školení. Provozovatel je povinen Vám upřesnit prostřednictvím emailu konkrétní místo konání v rámci zvoleného města a termínu nejpozději 48 hodin před zahájením Živého školení.
 2. Předmětem smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů uzavřené mezi provozovatelem a Vámi jako zákazníkem (dále také je „účastníkem“), která se týká Živého školení, je umožnění přístupu na Živé školení organizované provozovatelem.Provozovatel se zavazuje Vám po řádné a včasné úhradě sjednané ceny umožnit účast na Živém školení, jehož obsahem budouinformace v souladu s anotací příslušného Živého školení, a to v dohodnutém městě, dohodnutém termínu a v dohodnutém čase a dle dalších sjednaných podmínek. Vy jako zákazník se odesláním objednávky zavazujete provozovateli uhradit cenu uvedenou u konkrétního Živého školení.
 3. U každého z nabízených Živých školení jsou na webových stránkách provozovatele uvedeny zejména tyto informace: datum konání, stanovení začátku konání Živého školení určením konkrétní hodiny, délka trvání Živého školení určená počtem minut, název tématu Živého školení, obsah Živého školení, jméno a příjmení lektora,cena Živého školení a maximální počet účastníků.
 4. Živé školení můžete objednat tak, že na stránce konkrétního vzdělávacího produktu kliknete na tlačítko KOUPIT. Vyplňte prosím všechny údaje řádně a úplně. Před odesláním objednávky zkontrolujte, zda jste zvolili Vámi požadovaný vzdělávací kurz i termín vzdělávacího kurzu. Zvolte prosím požadovaný druh platby kurzu. Uhradit kurz můžete bankovním převodem na základě zálohové faktury, kterou obdržíte po odeslání objednávky, nebo online prostřednictvím platební brány GO PAY v průběhu procesu dokončení objednávky.
 5. Po úspěšném odeslání objednávky Živého školení obdržíte na Váš e-mail potvrzení o přijetí objednávky. V emailu potvrzujícím přijetí Vaší objednávky naleznete zejména tyto údaje: a) název vzdělávacího kurzu, b) cena vzdělávacího kurzu, c) termín konání, d) forma konání, e) zvolená platební metoda, f) číslo objednávky, g) Vaše fakturační údaje, g) Vaše kontaktní údaje – email, případně i telefonní číslo. Pokud jste neuhradili platbu online prostřednictvím platební brány GO PAY, v emailu rovněž obdržíte zálohovou fakturu, kterou prosím uhraďte ve stanovené lhůtě splatnosti, nikoliv však později než 5 (pět) pracovníchdnů před konáním kurzu. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky v plné výši na bankovní účet provozovatele uvedený v zálohové faktuře. Okamžikem uhrazení fakturované částky dle zálohové faktury v plné výši, řádně a včas je Vaše účast na Živém školení závazně rezervována a může být zrušena pouze z důvodu zrušení daného konkrétního Živého školení v souladu s odstavcem 14. tohoto článku těchto obchodních podmínek.
 6. V případě, že uhradíte fakturovanou částku dle zálohové faktury v plné výši, avšak později než ve stanovené lhůtě splatnosti anebo méně než 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání Živého školení, nevznikne Vám nárok na rezervaci Vaší účasti na Živém školení ani nárok na účast na Živém školení.

Daného Živého školení se můžete přesto zúčastnit, avšak pouze po předchozí dohodě s provozovatelem. Pokud se s provozovatelem nedohodnete na tom, že seŽivého školenízúčastníte, je provozovatel povinen vrátit Vám částku, kterou jste za účelem účasti na Živém školení uhradili, a to do sedmi (7) dnů ode dne konání daného Živého školení na bankovní účet, ze kterého jste částku uhradili.

 1. V případě, že neuhradíte fakturovanou částku v plné výši dle zálohové faktury ve stanovené lhůtě splatnosti, nejpozději však 5 (pět) pracovních dnůpřede dnem konáníŽivého školení, nevznikne Vám nárok na rezervaci Vaší účasti na Živém školení ani nárok na účast naŽivém školení, pokud se s provozovatelem nedohodnete jinak.
 2. Řádná faktura Vám bude předána do deseti (10) pracovních dnů ode dne konání Živého školení.
 3. Živé školení má omezenou účast pro určitý počet účastníků tak, jak je uvedeno u konkrétního Živého školení. Pokud je Živé školení naplněno, tlačítko KOUPIT je na stránce konkrétního produktu nefunkční a tedy se nelze již přihlásit.
 4. Po řádné a včasné úhradě obdržíte na Váš email nejpozději 48 hodin před konáním Živého školení instrukce, kde přesně se Živé školení koná. Na kurz prosím přijďte alespoň 10 minut předem.
 5. Jako zákazníci nejste oprávněni Živé školení nahrávat a šířit jeho obsah. Z Živého školení se nepořizuje videozáznam, který by byl zasílán účastníkům po jeho skončení, předmětem smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů tedy není poskytnutí videozáznamu Živého školení ani jiného digitálního obsahu zákazníkovi.
 6. Lektor Vám může po skončení Živého školení poslat na Váš email jako bonus shrnutí důležitých informací, které jste se dozvěděli na Živém školení. Na získání tohoto bonusu není právní nárok a zaslání bonusu je vždy v kompetenci lektora. Zaslané informace nejsou právním manuálem, ani poskytnutou radou.
 7. Lektor Živého školení odpovídá za obsahovou náplň a dodržení časového rámce Živého školení.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jím pořádané Živé školení z níže uvedených důvodů:
  1. nenaplnění kapacity minimálního počtu účastníků Živého školení (minimální počet účastníků uvede provozovatel v rámci informací o každém Živém školení na konkrétní stránce vzdělávacího produktu);
  2. překážky na straně lektora Živého školení spočívající v pracovní neschopnosti lektora či jiném závažném důvodu neumožňujícím účast lektora na příslušném Živém školení.
 9. nenaplnění kapacity minimálního počtu účastníků Živého školení (minimální počet účastníků uvede provozovatel v rámci informací o každém Živém školení na konkrétní stránce vzdělávacího produktu);
 10. překážky na straně lektora Živého školení spočívající v pracovní neschopnosti lektora či jiném závažném důvodu neumožňujícím účast lektora na příslušném Živém školení.
 11. V případě zrušení Živého školení dle předchozího odstavce tohoto článku Vám případně již uhrazená cena bude vrácena, případně Vám bude nabídnut jiný termín Živého školení či jiný vzdělávací kurz. O zrušení Živého školení budete informováni nejpozději 48 hodin před konáním Živého školení.

Čl. VIII.

E-learning

 1. E-learning je vzdělávací kurz poskytovaný provozovatelem online přes internet prostřednictvím vlastního e-learningového řešení přístupného na webovém portálu atelierprava.cz.
 2. Předmětem smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktůtýkající se E-learningu uzavřené mezi provozovatelem a Vámi jako zákazníkem (dále také jen „účastníkem“) je umožnění online přístupu k obsahu E-learningu na webovém portálu atelierprava.cz.
 3. U každého z nabízených produktů E-learningu jsou na webových stránkách provozovatele uvedeny zejména tyto informace: název tématu, název jednotlivých lekcí, jméno a příjmení autora (lektora),cena E-learningu.
 4. Nezbytnou podmínkou pro úspěšné objednání E-learningu a pro získání přístupu k E-learningu po řádném a včasném zaplacení ceny za E-learning je Vaše registrace dle čl. XV. těchto obchodních podmínek.
 5. E-learning můžete objednat tak, že na stránce konkrétního vzdělávacího produktu kliknete na tlačítko KOUPIT. Vyplňte prosím všechny údaje řádně a úplně. Před odesláním objednávky zkontrolujte, zda jste zvolili Vámi požadovaný vzdělávací kurz. Zvolte prosím požadovaný druh platby vzdělávacího kurzu. Uhradit vzdělávací kurz můžete bankovním převodem na základě zálohové faktury, kterou obdržíte po odeslání objednávky, nebo online prostřednictvím platební brány GO PAY v průběhu procesu dokončení objednávky.
 6. Po úspěšném odeslání objednávky E-learningu obdržíte na Váš e-mail potvrzení o přijetí objednávky. V emailu potvrzujícím přijetí Vaší objednávky naleznete zejména tyto údaje: a) název vzdělávacího kurzu, b) cena vzdělávacího kurzu, c) forma konání, d) zvolená platební metoda, e) číslo objednávky, f) Vaše fakturační údaje, g) Vaše kontaktní údaje – email, případně i telefonní číslo. Pokud jste neuhradili platbu online prostřednictvím platební brány GO PAY, v emailu rovněž obdržíte zálohovou fakturu,kterou prosím uhraďte ve stanovené lhůtě splatnosti. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky v plné výši na bankovní účet provozovatele uvedený v zálohové faktuře.
 7. Po řádné a včasné úhradě obdržíte na Váš email instruktážní email včetně přihlašovacích údajů, díky kterým se můžete přihlásit do E-learningu.
 8. K úspěšnému zakončení E-learningu je třeba vyplnit závěrečný kvíz s úspěchem alespoň 70%.
 9. Jako zákazníci nejste oprávněni šířit obsah E-learningu. Veškerý obsah E-learningu je autorským dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů a podléhá autorskoprávní ochraně.
 10. Cílem E-learningu je poskytnout účastníkům připravené informace na dané téma zejména prostřednictvím psaného textu. Některé produkty E-learningu mohou obsahovat videa, případně mp3 nahrávky. Taková informace je vždy uvedena v popisu E-learningu.

Čl. IX.

Přístup k e-learningu

 1. Po řádném a včasném uhrazení ceny za konkrétní E-learning zašle provozovatel na Váš e-mail údaje potřebné k přístupu do E-learningu, a to nejpozději do 72 hodin po obdržení úhrady ceny za E-learning.
 2. Tímto se zavazujete, že přístupové údaje neposkytnete třetím osobám. Poskytnutí přístupových údajů náhradníkovi není možné.
 3. Přístup do E-learningu Vám je umožněn po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne obdržení přístupových údajů.
 4. Pro bezproblémový přístup k E-learningu provozovatel doporučuje splnění těchto technických požadavků (zvlášť je-li obsahem E-learningu video nebo mp3 nahrávka):
  1. rychlost připojení k internetu alespoň 256 kb/s pro odesílání i přijímání dat
  2. webový prohlížeč Internet Explorer 6, 7, 8, Firefow 2, 3, nebo Chrome 1
  3. pro Internet Explorer je doporučeno mít povolen ActiveX
  4. JavaScript a Cookies musí být povoleny
  5. procesor Intel nebo AMD (rychlost 1 GHz a více)

nejméně 512 MB RAM (nejméně 2 GB RAM pro Windows Vista)

Čl. X.

Cena za vzdělávací kurzy a platební podmínky

 1. Cena za vzdělávací kurzy je určena vždy u každého vzdělávacího kurzu na webovém portálu individuálně.
 2. Uvedené ceny jsou celkovou cenouza vzdělávací kurz, žádné další poplatky nehradíte. Provozovatel není plátcem DPH.
 3. Cenu za vzdělávací kurz je třeba uhraditna základě zálohové faktury, která obsahuje platební údaje provozovatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet provozovatele, případně prostřednictvím platební brány GO PAY, kterou můžete využít před dokončením objednávky.
 4. Je-li předmětem smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktůWebinář, jste povinni uhradit celou cenuza vzdělávací kurz ve lhůtě stanovené zálohovou fakturou, nikoliv však později než 3 (tři) pracovní dny před konáním Webináře.
 5. Je-li předmětem smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů Živé školení, jste povinni uhradit celou cenuza vzdělávací kurz ve lhůtě stanovené zálohovou fakturou, nikoliv však později než 5 (pět) pracovníchdnů před konáním Živého školení.
 6. Je-li předmětem smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů E-learning, jste povinni uhradit celou kupní cenu ve lhůtě stanovené zálohovou fakturou. V případě, že cena za vzdělávací kurz nebude ve stanovené lhůtě uhrazena, registracena vzdělávací kurz zaniká a zaniká rovněž uzavřená smlouva o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů.
 7. V případě bezhotovostní platby je cenaza vzdělávací kurz uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na uvedený bankovní účet provozovatele.
 8. Po uhrazení ceny pošle provozovatel na Váš email potvrzení o zaplacení vzdělávacího kurzu.

Čl. XI.

Storno podmínky pro Webinář a Živé školení

 1. Jako zákazníci nejste oprávněni svou účast na Webináři zrušit. Nemůžete-li se Webináře zúčastnit, jste oprávněni vybrat si jednu z níže uvedených možností řešení:

Varianta A)

Jste oprávněni zvolit si místo sebe náhradníka, jehož kontaktní údaje jste povinni sdělit provozovateli nejméně 48 hodin před konáním Webináře.

Varianta B)

Jste oprávněni zúčastnit se namísto Webináře, na který jste přihlášeni, jiného Webináře v jiném termínu, přičemž termín konání jiného Webináře nesmí nastat déle než šest (6) měsíců ode dne termínuWebináře, na který jste přihlášeni. V případě, že si nevyberete náhradní termín své účasti na jiném Webináři v souladu s předchozí větou, nárok na účast na náhradním termínu Vám zaniká a provozovatel není povinen Vám vracet uhrazenou cenu za Webinář.

 1. Jako zákazníci jste povinni sdělit provozovateli bezodkladně písemně, prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu kurzy@atelierprava.cz, nejpozději 48hodin před konáním daného konkrétního Webináře, kterou z variant uvedených v předchozím odstavci tohoto článku jste si zvolili.
 2. V případě, že nejpozději 48hodin před konáním daného konkrétního Webináře provozovateli nesdělíte, kterou z variant uvedených v odstavci 1 tohoto článku jste si zvolili a Webináře, na který jste přihlášeni, se nezúčastníte, nemáte nárok na vrácení uhrazené ceny za Webinář.
 3. Jako zákazníci nejste oprávněni svou účast na Živém školení zrušit. Nemůžete-li se Živého školení zúčastnit, jste oprávněni vybrat si jednu z níže uvedených možností řešení:

Varianta A)

Jste oprávněni zvolit si místo sebe náhradníka, jehož kontaktní údaje jste povinni sdělit provozovateli nejméně 72 hodin před konáním Živého školení.

Varianta B)

Jste oprávněni zúčastnit se namísto Živého školení, na které jste přihlášeni, stejného Živého školení na stejné témav jiném termínu, přičemž termín konání jiného Živého školení nesmí nastat déle než dva(2) měsíce ode dne termínu Živého školení, na který jste přihlášeni. V případě, že si nevyberete náhradní termín své účasti na jiném Živém školení v souladu s předchozí větou, nárok na účast na náhradním termínu Vám zaniká a provozovatel není povinen Vám vracet uhrazenou cenu za Živé školení.

 1. Jako zákazníci jste povinni sdělit provozovateli bezodkladně písemně, prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu kurzy@atelierprava.cz, nejpozději 72 hodin před konáním daného konkrétního Živého školení, kterou z variant uvedených v předchozím odstavci tohoto článku jste si zvolili.
 2. V případě, že se nejpozději 72 hodin před konáním daného konkrétního Živého školení provozovateli nesdělíte, kterou z variant uvedených v odstavci 4 tohoto článku jste si zvolili a Živého školení, na které jste přihlášeni, se nezúčastníte, nemáte nárok na vrácení uhrazené ceny za Živé školení.

Čl. XII.

Práva z vadného plnění a reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Plnění je vadné, zejména pokudvzdělávací kurz neodpovídal popisu uvedenému na webových stránkách poskytovatele (tématem, časem, atd.), pokud se Vám jako zákazníkovi i přes veškeré vynaložené úsilí nepodařilo do Webináře přihlásit, či se Živé školení nekonaloz důvodů na straně provozovatele, nebo pokud Webinář nefungoval technicky správně z důvodů na straně provozovatele.Uvedené se nevztahuje na případy, kdy byl Webinář zrušen provozovatelem v souladu s čl. V. odst. 14 těchto obchodních podmínek či kdy bylo Živé školení zrušeno v souladu s čl. VII odst. 14 těchto obchodních podmínek.
 3. Plnění není vadné, pokud zákazníkovo přístupové zařízení neodpovídalo technickým požadavkům uvedeným v těchto obchodních podmínkách.
 4. Pokud máteza to, že bylo plnění vadné, jste povinni oznámit to provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) dnů ode dne konání vzdělávacího kurzu. Oznámení (reklamaci) je třeba učinit písemně nebo elektronicky v souladu s kontaktními údaji provozovatele.
 5. Provozovatel je povinen vyřídit  reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.
 6. V případě vadného plnění máte právo na vrácení celé ceny za vzdělávací kurz nebo na přístup k příslušnému Webináři či náhradní účast na příslušném Živém školení v jiném termínu. Pokud však vady plnění spočívaly pouze v nenaplnění celého programu nebo celého času Webináře či Živého školení, má zákazník právo pouze na přiměřenou slevu z ceny vzdělávacího kurzu.

Čl. XIII.

Garance spokojenosti u Webináře a Živého školení

 1. Za Vaši spokojenost s Webinářem a Živým školením ručíme a garantujeme Vám vrácení zaplacené částky v případě nespokojenosti s uvedenými vzdělávacími kurzy.
 2. V případě nespokojenosti s Webinářem či Živým školením můžete ihned nebo nejpozději během první přestávky, je-li konána, ukončit svou účast a nahlásit svou nespokojenost. V takovém případě Vám bude vystaven dobropis a bude Vám vrácena uhrazená cena za vzdělávací kurz.
 3. Vrácení peněz nelze požadovat v případě, pokud se na Webinář nebo na Živé školení vůbec nedostavíte (či v případě Webinářeon-line nepřihlásíte).

Čl. XIV.

Odstoupení od smlouvy

 1. Jako zákazník závaznou objednávkou na internetových stránkách provozovatele souhlasíte s uzavřením smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů včetně těchto obchodních podmínek. Vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami zároveň souhlasítes poskytnutím vzdělávacího kurzu před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 2. Jako zákazník, který je spotřebitelem, závaznou objednávkou na internetových stránkách provozovatele souhlasíte s uzavřením smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů včetně těchto obchodních podmínek. Vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami zároveň výslovně souhlasíte ve smyslu ust. § 1823 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s poskytnutím vzdělávacího kurzu před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. V souladu s § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nemůžete od smlouvy odstoupit, jelikož služba byla s Vaším předchozím výslovným souhlasem splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Čl. XV.

Registrace účastníka

 1. Jako zákazník máte možnost zřídit si na webovém portálu vlastní profil, a to skrze registraci na webovém portálu.
 2. V případě, že předmětem smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů je E-learning, je registrace na webovém portálu povinná. V případě, že předmětem smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů je Webinář či Živé školení, je registrace na webovém portálu dobrovolná a doporučená.
 3. Registrace účastníka je nezbytnou podmínkou pro získávání kreditů za absolvování vzdělávacích kurzů a dílčí podmínkou pro získání osvědčení o absolvování vzdělávacích kurzů.
 4. Vlastní profil si za pomoci registrace zřídíte vyplněním požadovaných údajů, a to uživatelského jména, e-mailové adresy a hesla.Jste povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho vlastního profilu. Nejste oprávněni umožnit využívání Vašeho profilu třetím osobám.
 5. Berete na vědomí, že Váš profil nemusí být dostupný nepřetržitě, a to především s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele či na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. Provozovatel může Váš profil zrušit v případě, že porušíte své povinnosti ze smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů (včetně obchodních podmínek).
 7. Při registraci na webovém portálu provozovatele jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jste při jakékoliv jejich změně povinni aktualizovat. Uvedené údaje jsou provozovatelem považovány za správné.
 8. Ve vlastním profilu budete mít přehled o Vámi absolvovaných vzdělávacích kurzech a počtu získaných kreditů za jednotlivé vzdělávací kurzy.
 9. Ve vlastním profilu budete mít přístup ke všem fakturám vystaveným za Vámi zakoupené vzdělávací kurzy.
 10. Registrace účastníka může být nezbytnou podmínkou pro získání přístupu k některým článkům zveřejňovaným na webovém portálu provozovatele v sekci Aktuality.
 11. Registrace účastníka může být nezbytnou podmínkou pro získání možnosti získat jednorázové slevy v rámci akčních nabídek a další výhody. Na získání slevy není právní nárok.Pro správné využití slevového kupónu je třeba zadat číslo slevového kupónu, které je na slevovém kupónu uvedeno, do příslušného pole před odesláním objednávky vybraného vzdělávacího kurzu.
 12. Registrace účastníka je nezbytnou podmínkou pro získání možnosti procházet zaplacené či některé zdarma přístupné kurzy ve formě E-learningu.

Čl. XVI.

Kredity za absolvované vzdělávací kurzy a vydání osvědčení

 1. Za absolvování vzdělávacích kurzů můžete získávat kredity, přičemž při dosažení určitého počtu kreditů Vám vznikne nárok na vydání osvědčení o absolvovaných vzdělávacích kurzech.
 2. Registrace účastníka dle čl. XV. těchto obchodních podmínek je nezbytnou podmínkou pro získávání kreditů za absolvování vzdělávacích kurzů a dílčí podmínkou pro získání osvědčení o absolvování vzdělávacích kurzů.
 3. Kredity Vám provozovatel připíše za vzdělávací kurzy, které jste absolvovali po registraci, a to včetně vzdělávacích kurzů absolvovaných v den registrace. Připsání kreditů za vzdělávací kurzy absolvované přede dnem registrace není možné.
 4. Počet kreditů, které lze získat za absolvování daného vzdělávacího kurzu, je vždy uveden na konkrétní webové stránce konkrétního vzdělávacího kurzu.
 5. Počet kreditů nezbytných pro vznik nároku na získání osvědčení o absolvovaných vzdělávacích kurzech je 30.
 6. Osvědčení obsahuje uvedení seznamu absolvovaných kurzů s uvedením jejich názvu. Obsah osvědčení může být upraven na základě Vaší žádosti a po předchozí dohodě s provozovatelem.

Čl. XVII.

Ukládání cookies

 1. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk Vás jako uživatele těchto stránek (zákazníka). Slouží k zapamatování si důležité informace a preference, které Vám jako zákazníku ulehčí další používání internetových stránek. Pokud nechcete cookies používat, nebo pokud chcete, abyste byl o používání cookies seznámen prostřednictvím internetového prohlížeče, musíte ve svém internetovém prohlížeči zvolit příslušnou možnost. V případě, že zablokujete všechny cookies, je možné, že Vám nebude umožněno využívat všechny funkce webového portálu.
 2. Provozovatel informace získané z cookies nijak nesleduje, ani nevyužívá. Jsou defaultně nastaveny ve WordPressu jako tzv. technické cookies a slouží k fungování webu.

Čl. XVIII.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Jako zákazníci, jste-li zároveň spotřebiteli, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů (dále jen „spotřebitelský spor“).
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa: http://www.coi.cz/.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu lze zahájit na návrh zákazníka, který je spotřebitelem.
 4. Jako zákazníci, jste-li spotřebiteli, můžete podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele.
 5. Provozovatel je povinen úzce spolupracovat a poskytnout České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.
 6. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XX.

Autorská práva

 1. Provozovatel si vyhrazuje veškerá autorská práva. Informace obsažené na webovém portálu či získané prostřednictvím Webinářů, Živých školení nebo E-learningu slouží pouze pro osobní potřebu. Jakékoli jiné užití obsahu webového portálu, zejména šíření, kopírování a další zpracování včetně úprav a pořizování kopií je zakázáno.Veškerý obsah webového portálu je chráněn v souladu s právními předpisy, které se týkají práv duševního či průmyslového vlastnictví. Veškerý obsah webového portálu je vlastnictvím provozovatele, popřípadě těch, kdo poskytli provozovateli licenci k takovému obsahu.
 2. Údaje uvedené na webovém portálu je zakázáno rozšiřovat či poskytovat a sdělovat veřejnosti. Tím není dotčeno Vaše právo užít informace obsažené na webovém portálu či získané prostřednictvím Webinářů, Živných školení nebo E-learningu pro Vaši osobní potřebu.

Čl. XXI.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem.
 2. Pokud vztah založený smlouvou o poskytnutí služby obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.
 3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. V takovém případě provozovatel oznámí toto doplnění či změnu v dostatečném předstihu a vhodným způsobem na webovém portálu tak, abyste se s ní mohli seznámit. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Pořadatel si vyhrazuje provedení změn v rozvrhu, místě a čase konání, lektorském obsazeníWebináře neboŽivého semináře, pokud to bude považovat za nezbytné pro zdárný průběh a naplnění jeho cíle.
 5. Smlouva o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktůvčetně obchodních podmínek je provozovatelem archivována v elektronické podobě po dobu trvání smluvního vztahu a zákazníkovi k ní bude umožněn přístup na základě jeho požadavku prostřednictvím zaslaného emailu na adresu provozovatele. Smlouva o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů včetně obchodních podmínekuzavřená mezi provozovatelem a zákazníkem není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy o poskytování vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích produktů jsou patrné z těchto obchodních podmínek, které tento proces srozumitelně popisují.
 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo stane-li se neplatným nebo neúčinným, nastoupí na jeho místo ustanovení, které se nejblíže smyslem podobá ustanovení neplatnému nebo neúčinnému. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ustanovení ostatních.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 2.2.2016.

 

Anketa

Líbí se vám stránka?

Zobrazit výsledek

Nahrávání ... Nahrávání ...